Đ
ây là một hình thức kiện tụng bắt nguồn từ những trường hợp Vi Phạm Hợp Đồng.

Tại California:

– Trường hợp thưa kiện dân sự đòi thiệt hại từ $25,000 trở xuống được gọi là Limited Case (Có giới hạn)

– Trường hợp thưa kiện dân sự đòi thiệt hại trên $25,000 được gọi là Unlimited Case (Không có giới hạn)

– Trường hợp thưa kiện dân sự đòi thiệt hại từ $10,000 trở xuống giữa hai phía mà không được mời luật sư được gọi là Small Claims (Vụ kiện nhỏ)

Lệ phí toà án (Court Filing Fee)

250x300_Featureimage

Vụ Kiện Nhỏ (Small Claims) nếu đòi thiệt hại từ $1,500 trở xuống: $30; Trên $1,500: $50; Trên $5,000 nhưng bằng hoặc dưới $10,000, $75

Có giới hạn (Limited Case) $370

Không có giới hạn (Unlimited Case) $385

Ở Mướn Quá Hạn Định (Unlawful Detainer) $455

Phương Thức Tố Tụng Dân Sự(Civil Litigation Proceedings)

Người Nguyên Đơn đệ Đơn Kiện lên toà án – Trao gửi Đơn Kiện để báo cho người Bị Đơn biết – Nộp cho toà án Bằng Chứng đã báo cho người bị kiện biết

Nếu người bị kiện có phần Trả Lời trong vòng 30 ngày sau khi nhận được đơn kiện, đôi bên sẽ ra toà.

 1. Buổi họp mặt đôi bên diễn ra

 2. Đôi bên thu thập bằng chứng

  • Gửi câu hỏi/trả lời
  • Họp cung khai
  • Ra toà
 3. Phiên toà: Có bổi thẩm đoàn hoặc không có. Thời gian để hoàn thành thủ tục hoặc hoàn tất một vụ tố tụng dân sự tuỳ thuộc vào lĩnh vực. Thường có thể kéo dài từ 1-2 năm, và một số trường hợp lâu hơn.

  Hãy cho biết tất cả những chi tiết trong trường hợp của bạn, kể cả số điện thoại và email, nếu bạn cần tư vấn

Giá cả tuỳ theo trường hợp. Bạn trả tiền bằng Thẻ Tín Dụng.

(Litigations to Proceed With)

Family Law

 1. Divorce, request for Child Custody, request for Child Support, Restraining Order
 1. If the divorce is already in effect: Alimony, Child Support, a Readjustment or request for a Restraining Order

Civil Litigation


Small Claim

Unlawful Detainer

Business, Civil

File Us Now

Please provide a detailed account of the case you would like consultation for, as well as a contact number and/or e-mail that we can reach you at.
The consultation fee is determined after examining the nature of the case. The fee is processed through a Credit Card.